Klachtenreglement Reconi

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Algemeen directeur: de algemeen directeur van Reconi;
b. directeur: de Algemeen directeur of een sectordirecteur van Reconi;
c. klacht: een klaagschrift als bedoeld in artikel 9:4 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2
1. Gelet op Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht heeft een ieder het recht om over de wijze waarop Reconi zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Reconi.
2. Dit reglement dient als aanvulling op de bepalingen van Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3
De afdeling Juridische Zaken van Reconi is belast met de behandeling van klachten, tenzij de Algemeen directeur beslist dat de behandeling van bepaalde klacht zal geschieden door een nader door haar aan te wijzen functionaris. Dit gebeurt in ieder geval als de klacht de afdeling Juridische Zaken zelf betreft. Deze afdeling blijft dan wel verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding.

Artikel 4
De directie beslist op de klacht voor zover de afhandeling niet stopt, omdat op enig moment tijdens de behandeling van de klacht naar tevredenheid van de klager aan diens klacht is tegemoetgekomen of indien de klager zelf de klacht intrekt.

Artikel 5
1. Een klacht wordt na ontvangst door Reconi direct doorgestuurd aan de afdeling Juridische Zaken. Het directielid onder wie de aangelegenheid valt wordt ook direct geïnformeerd.
2. De afdeling Juridische Zaken toetst of de klacht voldoet aan de wettelijke eisen.
3. De afdeling Juridische Zaken bevestigt de ontvangst van de klacht aan de indiener daarvan. Een
brochure “Klachtenbehandeling” waarin het onderhavige reglement is opgenomen en wordt toegelicht, wordt bijgevoegd.
4. De afdeling Juridische Zaken registreert de klacht in het Klachtenregister die deze afdeling beheerd. In dit register worden de specifieke stukken ten aanzien van de klacht geregistreerd en, voor zover nodig, gearchiveerd.

Artikel 6
1. Bij een klacht, neemt de leidinggevende onder wiens directe verantwoording de oorzaak van de klacht valt, direct en in ieder geval binnen vijf werkdagen na binnenkomst van de klacht bij Reconi mondeling (telefonisch) contact op met de klager.
2. Van het mondelinge contact wordt een verslag opgesteld.
3. Het verslag van de mondelinge contacten wordt door de leidinggevende aan de afdeling Juridische
Zaken verstrekt.

Artikel 7
Indien het mondelinge contact leidt tot een voor wederzijdse partijen bevredigende oplossing, dan zijn de volgende artikelen niet van toepassing.

Artikel 8
Indien het mondelinge contact niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, wordt de klager door de leidinggevende gewezen op het feit dat Reconi een voortgezette klachtenprocedure kent en dat deze nu in werking zal treden.

Artikel 9
1. De afdeling Juridische Zaken stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is danwel
indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
4. Zonodig wordt door de afdeling Juridische Zaken nadere informatie ingewonnen.

Artikel 10
1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon of personen die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van de
Algemeen directeur. In dat geval kan de Algemeen directeur zelf deelnemen aan de behandeling.

Artikel 11
1. Op basis van de verkregen informatie stelt de afdeling Juridische Zaken een rapport op met daarin
opgenomen:
a. de klacht;
b. de bevindingen;
c. de conclusies;
d. een eventueel advies.
2. Het rapport wordt uitgebracht aan de verantwoordelijke directeur of als de klacht een gedraging van een lid van de directie betreft, de Algemeen directeur.

Artikel 12
De betreffende directeur stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan verbonden worden.

Sluit Menu