Disclaimer

Algemeen
Reconi B.V. (Kamer van Koophandel: 34142387), hierna te noemen Reconi, verleent u hierbij toegang tot reconi.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Gebruik van de Website en de daarmee verbonden websites van Reconi is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Toegang tot en het gebruik van de Website betekent dat u instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Reconi. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Gebruik website
Reconi spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Gebruik van de Website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van de Website in gevaar kan brengen en/of de op of via de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reconi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 

Reconi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Reconi niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Reconi (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, afbeeldingen en andere materialen. 

Het is niet toegestaan informatie op de Website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reconi of de rechthebbende. 

U mag informatie op de Website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de Website wordt door Reconi uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Website. Hoewel Reconi zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan Reconi geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd of waartoe via de Website toegang wordt geboden. Reconi aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op de Website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reconi.